این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 


Home > Executive Committee
.: Executive Committee

 


Name

Position

Tel

Email

Faramarz Safi (Ph.D.)

Scientific Chairman

+98 31 42292687

Fsafi@iaun.ac.ir

Behrang Barekatain (Ph.D.)

Executive Chairman

+98 31 42292657

Behrang_Barekatain@iaun.ac.ir

 / yahoo.com